Inspecció Tècnica dels Edificis

La ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis) és una inspecció obligatòria que s’ha de realitzar a edificis de vivendes plurifamiliars i és el propietari o comunitat de veïns qui s’ha d’assegurar de passar-la dins dels terminis establerts pel Decret 187/2010.

Aquesta inspecció, té quatre finalitats:

 • – No posar en perill la seguretat de cap ciutadà.
 • – Revaloritzar el preu del immoble.
 • – Aconseguir ajudes per a rehabilitacions del propi edifici.
 • – Anticipar-se a possibles rehabilitacions més costoses.

Els edificis de més de 45 anys estan obligats a passar una Inspecció Tècnica, segons el decret 187/2010 per tal d’obtenir un certificat d’aptitud.

En el cas de que el certificat sigui apte, es considerarà que l’edifici no haurà de tornar a sol·licitar una Inspecció Tècnica fins al cap de 10 anys.

Si per contra l’edifici té deficiències molt greus, no s’assolirà l’aptitud fins que els propietaris no corregeixin les deficiències. S’ha d’esmentar que tant la Generalitat com els ajuntaments, tenen diverses subvencions per a les comunitats que prèviament hagin realitzat uns ITE.

Qui ha de passar la ITE?

La inspecció tècnica d’edificis és obligatòria en els següents casos:

 • Edificis plurifamiliars de vivendes de més de 45 anys d’antiguitat.
 • Edificis que vulguin acollir-se a programes de subvenció per a rehabilitacions.
 • Si ho determinen específicament programes o ordenances locals.
El decret 187/2010 determina la data límit per a la tramitació de la Inspecció Tècnica d’Edficis basant-se en la data de construcció de l’edificació. Abans d’obtenir el certificat s’ha de preveure les posibles deficiències de l’edifici i el temps necessari per a corretgir-les. En la següent taula es determinen les dates límit per passar la ITE segons la data de construcció del edifici.
Incompliment de la ITE

Segons l’article 16, del Decret 187/2010 (regulador de les Inspeccions Técniques dels Edificis), preveu les conseqüències de l’incompliment del citat decret. Són les següents:

 • –   La manca del certificat d’aptitud de l’edifici en els supòsits en què sigui exigible pot donar lloc, amb les diligències prèvies adients, a la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables, de conformitat amb allò que preveu la Llei del dret a l’habitatge.
 • –   L’incompliment de la realització de les obres d’esmena de deficiències o de l’adopció de mesures de seguretat previstes en aquest Decret faculten l’administració competent per adoptar les ordres d’execució i altres mesures d’intervenció administrativa previstes a la Llei del dret a l’habitatge i a la resta de normativa aplicable.

Quins són els resultats de la ITE?

Un cop realizada la inspecció técnica, l’informe resultant, determina l’estat de conservació actual de l’edifici. Depenent de l’estat és podrà obtenir o no el certificat d’aptiud, que corrovora, que la ITE ha estat obtenida. Els diversos nivells de conservació són els següents

 • EDIFICI SENSE DEFICIÈNCIES

Certificat d’aptitud: APTE

 • EDIFICI AMB DEFICIÈNCIES LLEUS

Certificat d’aptitud: APTE

 • EDIFICI AMB DEFICIÈNCIES GREUS

Realitzar la rehabilitació indicada a l’informe

 • EDIFICI AMB DEFICIENCIES MOLT GREUS

Certificat d’aptitud: NO APTE