Nou decret per a les ITE’s: obligatorietat per a les cases unifamiliars.

Nou decret per a les ITE’s: obligatorietat per a les cases unifamiliars.

La Generalitat ha aprovat el nou decret 67/2015 (foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici) en el que s’amplien les inspeccions tècniques obligatòries. Fins ara, la inspecció tècnica era obligatòria per als edificis plurifamiliars de més de 40 anys, la gran novetat és que aquesta obligació s’estén a les vivendes unifamiliars.

Aquest nou decret entrarà en vigor aquest 27 de maig de 2015, i el seu punt principal d’interès continua sent la necessitat i l’obligació per part dels propietaris en el correcte manteniment de les seves vivendes.

A nivell tècnic, una vegada feta la inspecció tècnica de l’edifici es qualificaran les deficiències trobades d’una forma més específica que ajudarà als propietaris i administradors a tenir una visió més clara de l’estat en el que es troba l’edifici tractat.

L’informe emès per part del tècnic competent anirà acompanyat d’una sèrie de recomanacions que incorporaran accions per al bon manteniment de l’edifici que calen dur a terme, tècniques per a possibles millores a nivell sostenible i energètic, i un anàlisi de l’accessibilitat actual de l’edifici i propostes per a una millora si és que aquetes són possibles.

Per part de l’Administració (encarregada de concedir el certificat d’aptitud conforme l’edifici ha aprovat la Inspecció Tècnica de l’Edifici), aquesta concedirà diferents períodes de vigència en funció de les deficiències presentades per part del tècnic. A partir del 27 de maig, els certificats d’aptitud poden ser de 3anys (amb deficiències greus o molt greus), 6anys (amb deficiències importants) o 10anys (amb deficiències lleus), i no només de 10 anys com deia l’actual decret.

Pel que afecta als propietaris, aquests hauran d’aprovar el Programa de Rehabilitació juntament amb un fons de reserva per tal de garantir que es repararan les deficiències detectades, i d’aquesta manera poder establir una sèrie de fases.